statut fundacji dobro się niesie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

FUNDACJA DOBRO SIĘ NIESIE, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Macieja Białkę, zwanego dalej „Fundatorem” w dniu 04.11.2021, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Paulinę Tomczak z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, Repertorium A nr 5.723/2021, działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu, przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., a także innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

§2.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny i polityki społecznej. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§5.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

Fundacja, dla realizacji swoich celów statutowych, może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz fundacje i spółki, a także nabywać akcje lub udziały w spółkach i przystępować do innych podmiotów, a także organizacji zrzeszających instytucje i organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

§7.

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 3. Fundacja może używać odznak i pieczęci.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8.

Cele Fundacji są następujące:

 1. pomoc osobom w kryzysie bezdomności w usamodzielnieniu się i wypełnianiu ról społecznych,
 2. pomoc społeczna umożliwiająca zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób w kryzysie bezdomności,
 3. organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
 4. ochrona życia i zdrowia,
 5. rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
 6. rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób starszych, niesamodzielnych, schorowanych,
 7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym i uzależnieniom,
 8. aktywizacja zawodowa osób w kryzysie bezdomności,
 9. propagowanie kultury chrześcijańskiej,
 10. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie bezdomności,
 11. promocja, organizacja i prowadzenie wolontariatu,
 12. wspieranie inicjatyw społecznych
 13. działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
 14. inicjowanie i wspieranie rozwiązań w szczególności w zakresie ochrony życia rodzinnego i profilaktyki społecznej,
 15. działalność charytatywna,
 16. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 17. rozwój talentów i pasji, w tym w szczególności osób wychodzących z kryzysu bezdomności,
 18. wspieranie rozwoju i propagowanie czynnego udziału w życiu społecznym,
 19. podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej, w tym w szczególności osób wychodzących z kryzysu bezdomności,
 20. świadczenie kompleksowej pomocy osobom potrzebującym, w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§9.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. prowadzenie mieszkań przystosowawczych (w tym tzw. mieszkań adaptacyjnych, wspieranych) dla osób wykluczonych społecznie,
 2. prowadzenie mieszkań przystosowawczych (w tym tzw. mieszkań adaptacyjnych, wspieranych z usługami opiekuńczymi),
 3. pracę socjalną z osobami w kryzysie bezdomności, w tym w formie tzw. streetworkingu,
 4. organizowanie terapii dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób wychodzących z kryzysu bezdomności,
 5. prowadzenie działalności charytatywnej,
 6. działania ewangelizacyjne,
 7. zakładanie i prowadzenie schronisk, łaźni, jadłodajni i punktów wydawania odzieży,
 8. transport osób w kryzysie bezdomności w szczególności do punktów pomocy społecznej i medycznej,
 9. zakładanie i prowadzenie punktów pomocy przedmedycznej i medycznej przeznaczonych dla osób w kryzysie bezdomności,
 10. organizację wydarzeń kulturalnych, kwest, festynów, koncertów,
 11. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji,
 12. inicjowanie i realizowanie programów promujących sport oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury fizycznej, w szczególności wśród osób w kryzysie bezdomności,
 13. inicjowanie i realizowanie programów kulturalnych i społecznych,
 14. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz aktywnego uczestnictwa osób w kryzysie bezdomności w kulturze i życiu społecznym,
 15. współpracę z domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
 16. współpracę ze szpitalami i innymi placówkami medycznymi,
 17. organizację pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie bezdomności, w tym również dla dzieci i młodzieży,
 18. organizację pomocy prawnej dla osób w kryzysie bezdomności,
 19. działalność wydawniczą, wydawanie broszur o tematyce społecznej.

§10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Ponadto kwota 1.000,00 zł przeznaczona zostaje na działalność gospodarczą.

§12.

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 • darowizn, spadków i zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 • subwencji i dotacji uzyskanych od osób prawnych (publicznych lub prywatnych) bądź osób fizycznych oraz grantów;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
 • działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację na warunkach wskazanych w niniejszym statucie oraz obowiązujących przepisach prawa;
 • praw majątkowych nabytych w toku prowadzonej działalności;
 • dobrowolnych świadczeń Fundatora;
 • nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
 • innych źródeł dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14.

Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.

§15.

W stosunku do majątku Fundacji wprowadza się następujące zakazy:

 • zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI

§16.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Fundator.

§17.

 1. Uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach. Jeżeli wszyscy członkowie organu Fundacji wyrażą na to zgodę, uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość.
 2. Informacja o trybie głosowania wraz z udokumentowaniem głosowania musi zostaje zapisana w protokole posiedzenia.
 3. Możliwość udziału w posiedzeniu organu Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostanie wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 4. Możliwość podejmowania uchwały w formie głosowania pisemnego zostanie wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym szczegółowe zasady podjęcia uchwał.
 5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 • transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
 • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad,
 • wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

RADA FUNDACJI

§18.

 1. Rada Fundacji stanowi statutowy, kolegialny organ doradczy i kontrolny.
 2. W skład Rady wchodzi od 3 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony. Fundator ustala również liczbę osób wchodzących w skład Rady.
 3. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.
 4. Członkowie Rady:
 • nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, z wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego Rady, którego wskazuje Fundator.
 2. Odwołanie Członka Rady, w tym jej Przewodniczącego, przez Fundatora następuje w szczególności razie:
 • choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 • niewypełnienia lub nienależytego wypełniania obowiązków Członka Rady,
 • istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 • Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  • odwołania przez Fundatora,
  • złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Rady Fundacji.

§19.

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 • opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz składanie Fundatorowi raportu z badania tych sprawozdań;
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
 • opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych;
 • reprezentowanie Fundacji przy zawieraniu umów z członkami Zarządu Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub Fundatora.
 1. W celu wykonywania powyższych kompetencji, członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji lub jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji, chyba że Fundator postanowi inaczej.
 3. Członkom Rady przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów lub, jeżeli Fundator postanowi o przyznaniu członkom Rady Fundacji wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji, wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§20.

 1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, lub Członka Rady – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie. W razie nieobecności lub niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołuje je Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego Członek Rady Fundacji.
 2. Jeżeli Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) nie zwoła, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, posiedzenia Rady z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
 3. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku.
 4. Zawiadomienia o terminie posiedzenia osoba dokonująca zwołania posiedzenia Rady przesyła do wszystkich członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail wskazane uprzednio przez członków Rady), co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, Rada Fundacji powołuje ze swojego grona inną osobą do sprawowania tej funkcji.

§21.

 1. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundacji.
 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

ZARZĄD FUNDACJI

§22.

Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.

§23.

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób. W skład Zarządu każdorazowo wchodzi Prezes Zarządu.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd powoływany jest na 5-letnią kadencję.
 4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • odwołania przez Fundatora,
  • złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu,
  • upływu kadencji.

§24.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:

 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 • reprezentuje Fundację w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
 • opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 • przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
 • ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek prawa cywilnego lub handlowego;
 • odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności gospodarczej Fundacji.

§25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§26.

 1. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
 2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym wszystkich Członków Zarządu.

§27.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy Członek Zarządu oraz Rada Fundacji.

§28.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub pełnić swoje obowiązki na podstawie aktu powołania.
 2. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji, chyba że Fundator postanowi inaczej.

KOMPETENCJE FUNDATORA

§29.

 1. Niezależnie od opisanych powyżej uprawnień organów Fundacji, Fundator zachowuje następujące uprawnienia i kompetencje:
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Zarządu;
 • udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji i Zarządu;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji, a także sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji;
 • zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych Rady Fundacji oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • podejmowanie decyzji w zakresie zmiany celów Fundacji;
 • podejmowanie decyzji w zakresie przyznania członkom Zarządu Fundacji oraz członkom Rady Fundacji wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokości;
 • wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Fundację umowy z członkiem Zarządu Fundacji lub członkiem Rady Fundacji;
 • zmiana statutu, połączenie oraz likwidacja Fundacji.

2. W przypadku śmierci Fundatora, utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Fundatora, kompetencje zastrzeżone w niniejszym statucie dla Fundatora będą wykonywane przez Radę Fundacji.

DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§30.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:
 • wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
 • roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 • działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
 • produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
 • produkcja mebli (PKD 31).

3. Dochody z działalności gospodarczej zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

§31.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z momentem zarejestrowania Fundacji, a kończy 31 grudnia 2022 roku.
 3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

ZMIANA STATUTU

§32.

Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§33.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw rodziny i polityki społecznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Scroll to Top